Dr Carl Swanepoel

Ear, Nose, Throat and Voice Specialist

Dr. Carl Swanepoel qualified as an Ear, Nose and Throat Specialist from the University of Pretoria at the end of 1998 and started his professional career in private practice in Secunda in 1999. He left Secunda at the end of 2004 to establish an ENT practice in Pretoria at the Life Groenkloof Hospital. Apart from having a general ENT practice, he has a special interest in patients with voice and dizziness problems.

He has attended several international courses, workshops and visited a few hospitals to gain more knowledge on voice problems. He has soon realized that patients with voice problems need a professional voice team approach and has initialized the voice clinic. 

His practice is currently located at the Cintocare Hospital in the Menlyn main precinct, which specializes in Head and Neck, Vascular and Spinal conditions.

Ms Giselle Maartens

Speech-language Therapist & Audiologist

Giselle Maartens Resumé

I am a Speech-Language Therapist and Audiologist with a special interest in the production of voice. The absence of voice or a voice that is hoarse and breathy or that tires easily presents communication challenges to both the speaker and listener.

I qualified in 2002 with a degree in Communication Pathology from the University of Pretoria. I completed my community service at Dr George Mukhari Hospital and since 2006, I’ve worked in private practice, with a case load that consisted mainly of audiology and voice therapy. I am registered with the Health Professions Council of South Africa and am a member of SASHLA (South African Speech-Hearing-Language Association). In 2012 I started my own private practice focusing exclusively on voice and upper airway disorders. Continued professional training is vital and ensured by attendance of local and international conferences, practical therapy workshops, voice science lectures, reading recent articles and textbooks.  A background in music and singing contributes to an additional interest in the challenges of professional voice production and singing.

I am privileged to be associated with a professional team of which every member has a specific interest in the production of voice, the organic and functional causes of poor/inadequate voice production, and its treatment and improvement.

I have a passion to educate people in healthy voice use behaviours, to understand my patients’ unique vocal needs and demands, the nature of their voice disorder, and to facilitate an individualized rehabilitation process with compassion, knowledge, experience and patience.

 

Ek is ‘n Spraak-Taalterapeut en Oudioloog, met spesifieke belangstelling in stemproduksie.  Stem wat heeltemal afwesig is, hees of asemrig is, of vining moeg word, bemoeilik kommunikasie vir beide die spreker en die luisteraar.    

My kwalifikasie, B Kommunikasiepatologie (Spraak-Taalterapie & Oudiologie) is verwerf aan die Universiteit van Pretoria in 2002.  Ek het my gemeenskapsdiens voltooi by Dr George Mukhari Hospitaal en vanaf 2006 was ek werksaam in privaatpraktyk waar die werkslading hoofsaaklik uit oudiologie en stemterapie pasiёnte bestaan het. Ek is geregistreer by die “Health Professions Council of South Africa” en is ‘n lid van SASHLA (South African Speech-Hearing-Language Association). In 2012 het ek my eie privaatpraktyk begin met die fokus op stem en boonste-lugweg afwykings.   Voortdurende opleiding is baie belangrik en word voortgesit deur die bywoning van plaaslike en internasionale kongresse, praktiese terapie-werkswinkels, stemlesings en die lees van resente artikels en teksboeke. ‘n Agtergrond in sang en musiek dra by tot ‘n addisionele belanstelling in die uitdagings van professionele stemgebruik in voordrag en sang.

Ek is bevoorreg om geassosieer te word met ‘n professionele span waarvan elke lid ‘n spesifieke belang het in stemproduksie, die organiese en funksionele oorsake van swak/ontoereikende stemgewing en die behandeling en verbetering daarvan.

Ek het ‘n passie om mense op te lei in gesonde stemgebruik gewoontes, my pasiënte se unieke stembehoeftes en -vereistes te verstaan, die omvang van hul stemafwyking, en om ‘n geindividualiseerde rehabilitasieproses met empatie, kennis, ondervinding en geduld te fassiliteer.